КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отCelluloid Dreams

2, rue Turgot 75009 Paris – France
Direct Phone + 331 4970 8327
Fax +331 4970 0371

www.celluloid-dreams.com

festival-assistant@celluloid-dreams.com

 

 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney