КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отMemento Films International

6 Cite Paradis, F-75010 Paris, France
Tel: + 33 1 53 34 90 20
Fax: +33 1 42 47 11 24
sales@memento-films.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney